FANDOM


Tachyon Transmigration
タキオン・トランスミグレイション
Tachyon transmigration
Nhóm liên quan Galaxy-Eyes
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Phản hồi Counter
Mã số 08038143
Mô tả Hiệu ứng
Nếu bạn điều khiển 1 quái thú "Galaxy-Eyes": Phủ nhận sự kích hoạt bài phép, bài bẫy của đối thủ, và hiệu ứng quái thú trong cùng chuỗi với lá này, và nếu bạn làm vậy, xáo trộn tất cả những lá bị phủ nhận trên sân vào bộ bài. Nếu bạn điều khiển 1 quái thú "Galaxy-Eyes Tachyon Dragon", bạn có thể kích hoạt lá này từ tay.
English Description
If you control a "Galaxy-Eyes" monster: Negate the activations of your opponent's Spell Cards, Trap Cards, and monster effects that are in the same Chain as this card, and if you do, shuffle all of those negated cards on the field into the Deck. If you control a "Galaxy-Eyes Tachyon Dragon" monster, you can activate this card from your hand.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.