FANDOM


Tachyon Chaos Hole
時空混沌渦(タキオン・カオス・ホール)
TachyonChaosHole-MP15-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
時空混沌渦
タキオン・カオス・ホール
 Tên Nhật (Chuẩn) 時空混沌渦
タキオン・カオス・ホール
 Tên Nhật (rōmaji) Takion Kaosu Hōru
 Tên Hàn 타키온 카오스 홀
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 59650656
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.