THUỶ

Water Icon
Water Icon

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

(みず)

Nhật (furigana)

みず

Nhật (kanji)

Rōmaji

Mizu

Tiếng Anh

WATER

Lists

THỦY ((みず) Mizu, WATER) là 1 Hệ khá linh hoạt. Nó có rất nhiều Bộ được xây dựng dựa trên những quái thú thuộc Hệ này. Các Loại quái thú thường được kết hợp với Hệ này bao gồm Aqua, Sea Serpent, Fish,.. đôi khi là các Loại không phổ biến như Plant hay Reptile. THỦY thường được xem là đối trọng của HỎA, mặc dù trong cả OCG/TCG chúng ko thật sự có lợi thế khắc chế nhau.

Các nhóm bài hệ THỦY: "Cloudian" (ngoại lệ là "Cloudian - Eye of the Typhoon"), "Frog", "Ice Barrier", "Atlantean", "Mermail", "Gishki", "Nekroz", "Dinomist", và "Graydle". Chúng có trong Structure Deck: Structure Deck: Fury from the DeepRealm of the Sea Emperor Structure Deck/Structure Deck: Roar of the Sea Emperor.

Ví dụ

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.