FANDOM


TAimed Technique
  • Nhật: 必殺の間-Ai
    アイ
  • Kana: 必殺の間-
    Ai
    アイ-
  • Việt: Tĩnh Kiếm Thuật Ai
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Quick-Play.svg Tức thời

Trong Giai đoạn Chiến đấu: Chọn mục tiêu 1 quái thú "@Ignister" mà bạn điều khiển trong Vùng Quái thú Phụ và 1 Quái thú Liên kết trong Vùng Quái thú Chính của bạn; trục xuất cho đến hết Giai đoạn Chiến đấu, quái thú trong Vùng Quái thú Chính đó và các lá bài từ tay của đối thủ, lên đến số Dấu Liên kết của quái thú đó, và nếu bạn làm thế, di chuyển quái thú trong Vùng Quái thú Phụ đó xuống Vùng Quái thú Chính của bạn. Trong Giai đoạn Chiến đấu của đối thủ, nếu đòn tấn công đầu tiên được tuyên bố là đòn tấn công liên quan đến 2 Quái thú Liên kết: Bạn có thể trục xuất lá này từ Mộ của bạn; kết thúc Giai đoạn Chiến đấu. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "TAimed Technique" mỗi lượt.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh TAimed Technique During the Battle Phase: Target 1 "@Ignister" monster you control in the Extra Monster Zone and 1 Link Monster in your Main Monster Zone; banish until the end of the Battle Phase, that Main Monster Zone monster and cards from your opponent's hand, up to that monster's Link Rating, and if you do, move that Extra Monster Zone monster to your Main Monster Zone. During your opponent's Battle Phase, if the first declared attack is an attack involving 2 Link Monsters: You can banish this card from your GY; end the Battle Phase. You can only activate 1 "TAimed Technique" per turn.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.