FANDOM


Tư thế chiến đấu

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

(ひょう)()(けい)(しき)

Nhật (furigana)

ひょうじけいしき

Nhật (kanji)

表示形式

Rōmaji

Hyōji Keishiki

Bản dịch tiếng Nhật

Display mode
(chế độ hiển thị)

Tiếng Anh

battle position

Tư thế chiến đấu\Battle position, hay là display mode (表示形式 Hyōji Keishiki) trong phiên bản Nhật, là một tư thế mà ở đó một quái thú được đặt vào nhằm xác định việc xử lý nó trong chiến đấu. Có 2 dạng tư thế chiến đấu là Thế CôngThế Thủ.

Quái thú Thế Công được đặt theo chiều dọc trên sân đấu, trong khi quái thú Thế Thủ thì được đặt theo chiều ngang.

Quái thú Thế Công có thể tuyên bố tấn công. Nếu cả hai quái thú Thế Công chiến đấu, quái thú nào có ATK thấp hơn sẽ bị hủy và người điều khiển nó sẽ bị giảm Điểm Gốc tương đương với mức chênh lệch về ATK. Nếu một quái thú Thế Công chiến đấu với một quái thú Thế Thủ có DEF cao hơn ATK của quái thú tấn công, không quái thú nào bị hủy. Tuy nhiên, người chơi đã tấn công sẽ bị giảm Điểm Gốc tương đương với mức chênh lệch giữa ATK và DEF. Nếu một quái thú Thế Thủ bị tấn công, người điều khiển nó sẽ không bị giảm Điểm Gốc (trừ các ngoại lệ được ghi trong nội dung của lá bài).

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.