FANDOM


Tách

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

()(のぞ)

Nhật (furigana)

とりのぞく

Nhật (kanji)

取り除く

Rōmaji

Torinozoku

Tiếng Anh

detach

Tách là để gửi một Nguyên liệu Xyz gắn liền với một quái thú Xyz vào mộ bài , cho dù đó là một chi phí hay hiệu ứng.

Khi một vật liệu Xyz được tách ra , nó không được coi là rời khỏi sân, kể từ khi Vật liệu Xyz coi như ở trên sân; như vậy, những tác động của quái thú như " Sangan " và các điều kiện của quái thú như " Plaguespreader Zombie " không được áp dụng .

Tuy nhiên, một Nguyên liệu Xyz tách ra được coi là được đưa vào mộ bài , do ảnh hưởng của những quái thú như " Heraldic Beast Leo ", " Dandylion " và " Needle Sunfish " sẽ kích hoạt khi tách ra. Ngoài ra, Nguyên liệu Xyz không được dùng như bất kỳ loại bài riêng biệt nào, vì vậy không bị ảnh hưởng bởi thẻ như " "Dimensional Fissure " và "Brotherhood of the Fire Fist- Bear " khi tách ra.
SpaceCyclone-PHSW-EN-C-1E
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.