Synchronized Realm
コモンメンタルワールド
SynchronizedRealm-5DS1-EN-C-1E.png
 Tên Nhật コモンメンタルワールド
 Tên Nhật (rōmaji) Komon Mentaru Wārudo
 Tên Nhật (Dịch) Common Mental World
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Duy trì Continuous.svg
 Mã số 61032879
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.