FANDOM


Synchron Explorer
シンクロン・エクスプローラー
300px-SynchronExplorer5DS3-EN-SR-1E
Nhóm liên quan Synchron
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 2 CG StarCG Star
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 0/700
Mã số 36643046
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này được Triệu hồi Thường, bạn có thể chọn 1 quái thú "Synchron" từ dưới Mộ bàiTriệu hồi Đặc biệt nó. Hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.
English Description
When this card is Normal Summoned, you can select 1 "Synchron" monster in your Graveyard and Special Summon it. Its effects are negated.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.