FANDOM


Synchro Transcend
シンクロ・トランセンド
SynchroTranscend-19PP-JP-OP
 Tên Việt Siêu Việt Đồng Bộ
 Tên Nhật シンクロ・トランセンド
 Tên Nhật (rōmaji) Shinkuro Toransendo
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.