Symphonic Warrior Sizerrs
音響戦士(サウンドウォリアー)サイザス
 Tên Nhật (Kana)
音響戦士
サウンドウォリアーサイザス
 Tên Nhật (Chuẩn) 音響戦士
サウンドウォリアー
サイザス
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Machine / Flip / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 1900
 Mã số 49919798
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.