FANDOM


Symbol of Heritage
(けい)(しょう)(しるし)
 Tên Nhật (Kana)
けい
しょうの
しるし
 Tên Nhật (Chuẩn)
けい
しょう
の印
しるし
 Tên Hàn 계승의 상징
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 45305419
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.