FANDOM


Sylvan Snapdrassinagon
森羅の隠蜜 スナッフ
SylvanSnapdrassinagon-PRIO-EN-UR-LE
Nhóm liên quan Sylvan
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 1 CG Star
Chủng Plant/Effect
ATK/DEF 900/400
Mã số 47741109
Loại Hiệu ứng Trigger, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá bài này được đưa từ sân đấu hoặc từ trên tay vào Mộ bài: Bạn có thể khai quật lá bài trên cùng của Bộ bài chính của bạn, và nếu nó là một quái thú Loại-Plant, đưa nó vào Mộ bài. Nếu không, đặt nó xuống dưới cùng của Bộ bài chính của bạn. Nếu lá bài này được khai quật từ Bộ bài chính và được gửi xuống Mộ bài bởi một hiệu ứng bài: Bạn có thể khai quật lá bài trên cùng của Bộ bài chính của bạn, và nếu nó là một quái thú Loại-Plant, đưa nó xuống Mộ bài. Nếu không, đặt nó xuống dưới cùng của Bộ bài chính của bạn.
English Description
If this card is sent from the field or the hand to the Graveyard: You can excavate the top card of your Deck, and if it is a Plant-Type monster, send it to the Graveyard. Otherwise, place it on the bottom of your Deck. If this card is excavated from the Deck and sent to the Graveyard by a card effect: You can excavate the top card of your Deck, and if it is a Plant-Type monster, send it to the Graveyard. Otherwise, place it on the bottom of your Deck.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.