FANDOM


Sylvan Sagequoia
森羅の賢樹 シャーマン
SylvanSagequoia-PRIO-EN-UR-1E
Nhóm liên quan Sylvan
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ PHONG WIND
CẤP SAO 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Plant/Effect
ATK/DEF 2600/2100
Mã số 10530913
Loại Hiệu ứng Trigger, Ignition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi một quái thú "Sylvan" được đưa vào Mộ bài (ngoại trừ trong Bước Thiệt hại): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể khai quật lá bài trên cùng của Bộ bài chính của bạn, và nếu nó là một quái thú Loại-Plant, đưa nó vào Mộ bài. Nếu không, đặt nó xuống dưới cùng của Bộ bài chính của bạn. Nếu lá bài này được khai quật từ Bộ bài chính và được đưa vào Mộ bài bởi một hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Bài Phép/Bài Bẫy "Sylvan" trong Mộ bài của bạn; lấy nó lên tay.
English Description
When a "Sylvan" monster is sent to the Graveyard (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. Once per turn: You can excavate the top card of your Deck, and if it is a Plant-Type monster, send it to the Graveyard. Otherwise, place it on the bottom of your Deck. If this card is excavated from the Deck and sent to the Graveyard by a card effect: You can target 1 "Sylvan" Spell/Trap Card in your Graveyard; add that target to your hand.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.