FANDOM


Sylvan Princessprout
森羅の姫芽君 スプラウト
SylvanPrincessprout-PRIO-EN-SR-1E
Nhóm liên quan Sylvan
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 1 CG Star
Chủng Plant/Effect
ATK/DEF 100/100
Mã số 20579538
Loại Hiệu ứng Condition, Ignition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Bạn chỉ có thể kích hoạt mỗi hiệu ứng của "Sylvan Princessprout" một lần mỗi lượt
● Bạn có thể Hi sinh lá bài này; khai quật lá bài trên cùng của Bộ bài chính, đưa nó vào Mộ bài, sau đó bạn có thể đặt 1 quái thú "sprout" trong Mộ bài lên trên cùng Bộ bài chính của bạn.
● Nếu lá bài này được khai quật từ Bộ bài chính và được đưa vào Mộ bài bởi một hiệu ứng bài: Bạn có thể tuyên bố một Cấp độ từ 1 đến 8; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ bài, và nếu làm vậy, nó có Cấp độ đó.
English Description
You can only activate each effect of "Sylvan Princessprout" once per turn.
● You can Tribute this card; excavate the top card of your Deck, send it to the Graveyard, then you can place 1 "sprout" monster in your Graveyard on top of your Deck.
● If this card is excavated from the Deck and sent to the Graveyard by a card effect: You can declare a Level from 1 to 8; Special Summon this card from the Graveyard, and if you do, it becomes that Level.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.