FANDOM


Sylvan Peaskeeper
(しん)()()()り ピース
SylvanPeaskeeper
Nhóm liên quan Sylvan
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ PHONG WIND
CẤP SAO 1 CG Star
Chủng Plant/Effect
ATK/DEF 400/100
Mã số 63257623
Loại Hiệu ứng Trigger, Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể khai quật lá bài trên đầu Bộ bài của bạn, và nếu nó là quái thú Loại-Plant, đưa nó vào Mộ bài. Ngược lại, đặt nó về giữa Bộ bài của bạn. Nếu lá này được khai quật từ Bộ bài và đưa vào Mộ bài bởi hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Loại-Plant Cấp 4 sao trở xuống trong Mộ bài của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng này của "Sylvan Peaskeeper" một lần mỗi lượt.
English Description
When this card is Normal or Special Summoned: You can excavate the top card of your Deck, and if it is a Plant-Type monster, send it to the Graveyard. Otherwise, place it on the bottom of your Deck. If this card is excavated from the Deck and sent to the Graveyard by a card effect: You can target 1 Level 4 or lower Plant-Type monster in your Graveyard; Special Summon that target. You can only use this effect of "Sylvan Peaskeeper" once per turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.