FANDOM


Sylvan Mikorange
SylvanMikorange-LVAL-EN-R-1E
Nhóm liên quan Sylvan
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỦY WATER
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Plant/Effect
ATK/DEF 400/1100
Mã số 47077318
Loại Hiệu ứng Trigger, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này bạn điều khiển bị tiêu diệt bởi bài của đối phương (bởi chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng bài) và được đưa vào Mộ bài của bạn: Bạn có thể khai quật là bài trên cùng của Bộ bài chính của bạn, và nếu nó là một quái thú Loại-Plant, đưa nó vào Mộ bài. Nếu không, đặt nó xuống dưới cùng của Bộ bài chính của bnạ. Nếu là bài được khai quật từ Bộ bài chính và được đưa vào Mộ bài bởi một hiệu ứng bài: Tất cả quái thú Loại-Plant bạn hiện đang điều khiển tăng 300 ATKDEF.
English Description
When this card you control is destroyed by your opponent's card (either by battle or by card effect) and sent to your Graveyard: You can excavate the top card of your Deck, and if it is a Plant-Type monster, send it to the Graveyard. Otherwise, place it on the bottom of your Deck. If this card is excavated from the Deck and sent to the Graveyard by a card effect: All Plant-Type monsters you currently control gain 300 ATK and DEF.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.