FANDOM


Sylvan Marshalleaf
(しん)()(みず)(さき) リーフ
SylvanMarshalleaf
Nhóm liên quan Sylvan
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỦY WATER
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Plant/Effect
ATK/DEF 1500/1200
Mã số 36046926
Loại Hiệu ứng Trigger, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể lựa chọn giữa 1 hoặc 2, sau đó khai quật số bài đó từ đầu Bộ bài của bạn, đưa số quái thú Loại-Plant đã khai quật vào Mộ bài, đồng thời đặt số bài khác về giữa Bộ bài của bạn trong thứ tự bất kỳ. Nếu lá này được khai quật từ Bộ bài và đưa vào Mộ bài bởi hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; hủy mục tiêu đó..
English Description
When this card is Normal Summoned: You can choose either 1 or 2, then excavate that many cards from the top of your Deck, send any excavated Plant-Type monsters to the Graveyard, also place the other cards on the bottom of your Deck in any order. If this card is excavated from the Deck and sent to the Graveyard by a card effect: You can target 1 monster on the field; destroy that target.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.