FANDOM


Sylvan Lotuswain
森羅の渡し守 ロータス
SylvanLotuswain-PRIO-EN-C-1E
Nhóm liên quan Sylvan
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỦY WATER
CẤP SAO 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Plant/Effect
ATK/DEF 2300/1100
Mã số 73136204
Loại Hiệu ứng Ignition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể khai quật một số các lá bài trên cùng của Bộ bài chính của bạn, bằng với số lượng bài đối phương điều khiển, đưa bất kỳ các quái thú Loại-Plant đã được khai quật vào Mộ bài, đồng thời đặt các lá còn lại xuống dưới cùng của Bộ bài chính của bạn theo thứ tự bất kỳ. Nếu lá bài này được khai quật từ Bộ bài chính và được đưa vào Mộ bài bởi một hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 5 lá bài "Sylvan" trong Mộ bài của bạn, ngoại trừ "Sylvan Lotuswain", đặt các mục tiêu này xuống dưới cùng của Bộ bài chính của bạn theo thứ tự bất kỳ.
English Description
Once per turn: You can excavate a number of cards from the top of your Deck, equal to the number of cards your opponent controls, send any excavated Plant-Type monsters to the Graveyard, also place the other cards on the bottom of your Deck in any order. If this card is excavated from the Deck and sent to the Graveyard by a card effect: You can target up to 5 "Sylvan" cards in your Graveyard, except "Sylvan Lotuswain"; place those targets on the bottom of your Deck in any order.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.