FANDOM


Sylvan Hermitree
(しん)()(せん)(じゅ) レギア
SylvanHermitree
Nhóm liên quan Sylvan
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE
CẤP SAO 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Plant/Effect
ATK/DEF 2700/1800
Mã số 25824484
Loại Hiệu ứng Ignition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Một lần trong lượt: Bạn có thể khai quật lá bài trên đầu Bộ bài của bạn, và nếu nó là quái thú Loại-Plant, đưa nó vào Mộ bài, và nếu làm vậy, rút 1 lá bài. Ngược lại, đặt nó về giữa Bộ bài của bạn. Nếu lá này được khai quật từ Bộ bài và đưa vào Mộ bài bởi hiệu ứng bài: Xem xét lên đến 3 lá bài trên đầu Bộ bài của bạn, sau đó đặt chúng lên đầu Bộ bài trong thứ tự bất kỳ.
English Description
Once per turn: You can excavate the top card of your Deck, and if it is a Plant-Type monster, send it to the Graveyard, and if you do, draw 1 card. Otherwise, place it on the bottom of your Deck. If this card is excavated from the Deck and sent to the Graveyard by a card effect: Look at up to 3 cards from the top of your Deck, then place them on the top of the Deck in any order.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.