FANDOM


Sylvan Guardioak
(しん)()(ばん)(にん) オーク
SylvanGuardioak
Nhóm liên quan Sylvan
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Plant/Effect
ATK/DEF 2400/1500
Mã số 99429730
Loại Hiệu ứng Ignition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Một lần trong lượt: Bạn có thể lựa chọn một số từ 1 đến 3, sau đó khai quật số bài đó từ đầu Bộ bài của bạn, đưa số quái thú Loại-Plant đã khai quật vào Mộ bài, đồng thời đặt số bài khác về giữa Bộ bài của bạn trong thứ tự bất kỳ. Nếu lá này được khai quật từ Bộ bài và đưa vào Mộ bài bởi hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Loại-Plant khác trong Mộ bài của bạn; đặt mục tiêu đó lên đầu Bộ bài của bạn.
English Description
Once per turn: You can choose a number from 1 to 3, then excavate that many cards from the top of your Deck, send any excavated Plant-Type monsters to the Graveyard, also place the other cards on the bottom of your Deck in any order. If this card is excavated from the Deck and sent to the Graveyard by a card effect: You can target 1 other Plant-Type monster in your Graveyard; place that target on top of your Deck.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.