FANDOM


Sylvan Charity
森羅の施し
SylvanCharity-PRIO-EN-UR-1E
Nhóm liên quan Sylvan
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 82016179
Mô tả Hiệu ứng
Rút 3 lá bài, sau đó, nếu bạn có một lá bài "Sylvan" trên tay, tiết lộ 2 lá bài trong tay bạn bao gồm ít nhất 1 lá bài "Sylvan", rồi đặt chúng lên trên cùng của Bộ bài chính theo thứ tự tùy ý. Nếu không, tiết lộ toàn bộ bài trên tay, rồi đặt nó lên trên cùng của Bộ bài chính theo thứ tự tùy ý. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Sylvan Charity" mỗi lượt.
English Description
Draw 3 cards, then, if you have a "Sylvan" card in your hand, reveal 2 cards from your hand including at least 1 "Sylvan" card, then place them on the top of the Deck in any order. Otherwise, reveal your entire hand, then place it on the top of the Deck in any order. You can only activate 1 "Sylvan Charity" per turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.