FANDOM


Sylvan Blessing
森羅の恵み
SylvanBlessing-LVAL-EN-C-1E
Nhóm liên quan Sylvan
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 91650245
Mô tả Hiệu ứng
Đặt 1 lá bài từ tay bạn lên trên cùng hoặc xuống dưới cùng của Bộ bài chính, và nếu vậy, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Sylvan" từ tay hoặc Mộ bài của bạn. Nó miễn nhiễm với các hiệu ứng bài khác tại lượt này. Đặt nó lên trên cùng hoặc dưới cùng của Bộ bài chính trong Lượt Kết thúc.
English Description
Place 1 card from your hand on either the top or bottom of the Deck, and if you do, Special Summon 1 "Sylvan" monster from your hand or Graveyard. It is unaffected by other card effects this turn. Place it on either the top or bottom of the Deck during the End Phase.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.