FANDOM


Sylvan Bladefender
SylvanBladefender
Nhóm liên quan Sylvan
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Plant/Effect
ATK/DEF 1900/700
Mã số 11682713
Loại Hiệu ứng Trigger, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này hủy quái thú đối phương trong chiến đấuđưa nó vào Mộ bài: Bạn có thể khai quật lá bài trên đầu Bộ bài của bạn, và nếu nó là quái thú Loại-Plant, đưa nó vào Mộ bài. Ngược lại, đặt nó về giữa Bộ bài của bạn. Nếu lá này được khai quật từ Bộ bài và đưa vào Mộ bài bởi hiệu ứng bài: Bạn có thể lấy lá này từ Mộ bài của bạn về tay.
English Description
When this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the Graveyard: You can excavate the top card of your Deck, and if it is a Plant-Type monster, send it to the Graveyard. Otherwise, place it on the bottom of your Deck. If this card is excavated from the Deck and sent to the Graveyard by a card effect: You can add this card from your Graveyard to your hand.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.