Swords of Revealing Light
(ひかり)()(ふう)(けん)
SwordsofRevealingLight-SDMY-EN-C-1E.png
 Tên Việt Gươm Ánh Sáng
 Tên Nhật (Kana)
ひかりの
ふう
けん
 Tên Nhật (Chuẩn)
ひかり
の護
ふう
けん
 Tên Nhật (rōmaji) Hikari no Gofūken
 Tên Nhật (Dịch) Protective Seal Swords of Light
 Tên Hàn 빛의 봉인검
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 72302403
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.