FANDOM


Swords of Concealing Light
(やみ)()(ふう)(けん)
SwordsofConcealingLight-SR04-EN-C-1E
 Tên Việt Gươm Bóng Tối
 Tên Nhật (Kana)
やみの
ふう
けん
 Tên Nhật (Chuẩn)
やみ
の護
ふう
けん
 Tên Nhật (rōmaji) Yami no Gofūken
 Tên Nhật (Dịch) Protective Seal Swords of Darkness
 Tên Hàn 어둠의 봉인검
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 12923641
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.