FANDOM


Sword of Sparkles
つるぎの煌きらめき
SwordofSparkles
Nhóm liên quan X-Saber
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Trang bị Equip
Mã số 48447192
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ trang bị cho quái thú "X-Saber". Khi nó phá hủy quái thú đối phương trong khi chiến đấu, bạn có thể phá hủy 1 quái thú của đối phương điều khiển. Bạn có thể Hi sinh 1 quái thú bạn điều khiển để xoay lá bài này từ Mộ bài đỉnh Bộ bài.
English Description
Equip only to an "X-Saber" monster. If it destroys an opponent's monster by battle, you can destroy 1 card your opponent controls. You can Tribute 1 monster you control to return this card from your Graveyard to the top of your Deck.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.