FANDOM


Survival of the Fittest
(せい)(ぞん)(きょう)(そう)
SurvivaloftheFittest
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 58272005
Mô tả Hiệu ứng
Chọn mục tiêu 1 quái thú Loại-Dinosaur bạn điều khiển; trang bị lá này cho mục tiêu đó. Nó tăng thêm 1000 ATK. Khi nó hủy quái thú đối phương trong chiến đấuđưa nó vào Mộ bài: Quái thú trang bị có thể ra đòn tấn công thêm vào quái thú đối phương kế tiếp.
English Description
Target 1 Dinosaur-Type monster you control; equip this card to that target. It gains 1000 ATK. When it destroys an opponent's monster by battle and sends it to the Graveyard: The equipped monster can make a second attack on an opponent's monster in a row.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.