Supreme Arcanite Magician
()()(どう)()アーカナイト・マジシャン
SupremeArcaniteMagician-STBL-EN-UR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
どう
しアーカナイト・マジシャン
 Tên Nhật (Chuẩn)
どう
アーカナイト・マジシャン
 Tên Nhật (rōmaji) Hamadōshi Ākanaito Majishan
 Tên Nhật (Dịch) Supreme Wizard Arcanite Magician
 Tên Hàn 패마도사 아캐나이트 매지션
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 10 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 2800
 Mã số 21113684
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.