FANDOM


Supply Squad
()(きゅう)()(たい)
SupplyUnit
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Duy trì Continuous
Mã số 17626381
Mô tả Hiệu ứng
Một lần trong lượt, nếu quái thú bạn điều khiển bị hủy trong chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng bài: Rút 1 lá bài.
English Description
Once per turn, if a monster you control is destroyed by battle or a card effect: Draw 1 card.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.