FANDOM


Superheavy Samurai Soulpeacemaker
(ちょう)(じゅう)()(しゃ)(そう)()チュウサイ
SuperheavySamuraiSoulpeacemaker-INOV-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
ちょう
じゅう
しゃ
そう
るチュウサイ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
じゅう
しゃ
そう
チュウサイ
 Tên Nhật (rōmaji) Chōjūmusha Sōru Chūsai
 Tên Hàn 초중무사소울 츄우사이
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 95500396
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác