Superheavy Samurai Soulfire Suit
(ちょう)(じゅう)()(しゃ)(そう)()ファイヤー・アーマー
SuperheavySamuraiSoulfireSuit-NECH-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
ちょう
じゅう
しゃ
そう
るファイヤー・アーマー
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
じゅう
しゃ
そう
ファイヤー・アーマー
 Tên Hàn 초중무사소울 파이어 아머
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA.png
 Cấp sao 2 CG Star.svgCG Star.svg
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 800
 Mã số 04786063
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.