FANDOM


Superheavy Samurai Kabuto
(ちょう)(じゅう)()(しゃ)カブ-10()
SuperheavySamuraiKabuto-NECH-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
ちょう
じゅう
しゃカブ-
10
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
じゅう
しゃ
カブ-10
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 2000
 Mã số 41307269
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.