FANDOM


Superheavy Samurai General Coral
(ちょう)(じゅう)()(しょう)サン-()
SuperheavySamuraiGeneralCoral-BOSH-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
ちょう
じゅう
しょうサン-
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
じゅう
しょう
サン-5
 Tên Nhật (rōmaji) Chōjū Kishō San-Go
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 1 CG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 8
 Loại Machine / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 500
 Mã số 78274190
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.