Supercharge
スーパーチャージ
Supercharge-HSRD-EN-C-1E.png
 Tên Việt Siêu Sạc
 Tên Nhật スーパーチャージ
 Tên Nhật (rōmaji) Sūpāchāji
 Tên Hàn 슈퍼 차지
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 97705809
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.