FANDOM


Super Polymerization
(ちょう)(ゆう)(ごう)
SuperPolymerization-SDCR-EN-C-1E
 Tên Việt Hợp Thể Siêu Cấp
 Tên Nhật (Kana)
ちょう
ゆう
ごう
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
ゆう
ごう
 Tên Nhật (rōmaji) Chō Yūgō
 Tên Nhật (Dịch) Super Fusion
 Tên Hàn 초융합
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 48130397
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 2
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.