FANDOM


Super Defense Robot Lio
SD(スーパーディフェンス)ロボ・ライオ
SuperDefenseRobotLio-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
SD
スーパーディフェンスロボ・ライオ
 Tên Nhật (Chuẩn) SD
スーパーディフェンス
ロボ・ライオ
 Tên Hàn SD(슈퍼 디펜스) 로보 라이오
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 1600
 Mã số 08091563
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.