Super Defense Robot Elephan
SD(スーパーディフェンス)ロボ・エレファン
SuperDefenseRobotElephan-MP14-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
SD
スーパーディフェンスロボ・エレファン
 Tên Nhật (Chuẩn) SD
スーパーディフェンス
ロボ・エレファン
 Tên Hàn SD(슈퍼 디펜스) 로보 엘레판
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ.png
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 2500
 Mã số 45496268
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.