FANDOM


Summoner's Art
(しょう)(かん)()のスキル
SummonersArt-AP06-EN-SR-UE
 Tên Nhật (Kana)
しょう
かん
しのスキル
 Tên Nhật (Chuẩn)
しょう
かん
のスキル
 Tên Nhật (rōmaji) Shōkanshi no Sukiru
 Tên Nhật (Dịch) Summoner's Skill
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 79816536
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.