FANDOM


Summon Sorceress
サモン・ソーサレス
SummonSorceress-JUMP-NA-LE-OP
 Tên Việt Triệu Hồi Sư
 Tên Nhật サモン・ソーサレス
 Tên Nhật (rōmaji) Samon Sōsaresu
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Spellcaster / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Trên LM-Top, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 2400 / 3
 Mã số 61665245
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.