Successor Soul
()()ぎし(たましい)
SuccessorSoul-MP20-EN-UR-1E.png
 Tên Việt Linh Hồn Kế Thừa
 Tên Nhật (Kana)
うけ
つぎし
たましい
 Tên Nhật (Chuẩn)
け継
ぎし魂
たましい
 Tên Nhật (rōmaji) Uketsugishi Tamashī
 Tên Nhật (Dịch) Succeeded Soul
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play.svg
 Mã số 69145169
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.