Subterror Behemoth Umastryx
SubterrorBehemothUmastryx-TDIL-EN-UR-1E.png
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ.png
 Cấp sao 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Reptile / Flip / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 2700
 Mã số 42713844
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.