FANDOM


Subterror Behemoth Ultramafus
SubterrorBehemothUltramafus-INOV-EN-UR-1E
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 12 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Pyro / Flip / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 1800
 Mã số 92970404
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.