FANDOM


Subterror Behemoth Apparition
サブテラーマリスの(よう)()
 Tên Nhật (Kana) サブテラーマリスの
よう
 Tên Nhật (Chuẩn) サブテラーマリスの妖
よう
 Tên Nhật (rōmaji) Sabuterā Marisu no Yōma
 Tên Nhật (Dịch) Subterror Malice Apparition
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ THỔ THỔ
 Loại Wyrm / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 2000 / 2
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.