FANDOM


Suanni, Fire of the Yang Zing
(えん)(りゅう)(せい)-シュンゲイ
FireDragonstarShungei
Nhóm liên quan Yang Zing
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Wyrm/Effect
ATK/DEF 1900/0
Mã số 30106950
Loại Hiệu ứng Trigger, Condition, Quick, Unclassified
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này bạn điều khiển bị hủy trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bàiđưa vào Mộ bài của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Yang Zing" từ Bộ bài của bạn trong Thế Thủ, trừ "Suanni, Fire of the Yang Zing". Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng này của "Suanni, Fire of the Yang Zing" một lần trong lượt. Một lần trong lượt, vào Lượt Chính hoặc Lượt Chiến đấu của đối phương: Bạn có thể: Ngay lập tức sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Đồng bộ 1 Quái thú Đồng bộ mà chỉ dùng quái thú "Yang Zing" bạn điều khiển (đây là Hiệu ứng Nhanh). Quái thú Đồng bộ đã dùng lá này làm Nguyên liệu Đồng bộ tăng thêm 500 ATKDEF.
English Description
When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck in Defense Position, except "Suanni, Fire of the Yang Zing". You can only use this effect of "Suanni, Fire of the Yang Zing" once per turn. Once per turn, during your opponent's Main Phase or Battle Phase, you can: Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Synchro Monster using only "Yang Zing" monsters you control (this is a Quick Effect). A Synchro Monster that used this card as a Synchro Material gains 500 ATK and DEF.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.