Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt


Structure Deck: Seto Kaiba is a Structure Deck in the Yu-Gi-Oh! Official Card Game and Yu-Gi-Oh! Trading Card Game. It is the thirty-second Deck in the OCG's Structure Deck series, following Structure Deck: Yugi Muto. It is the thirty-fifth Deck in the TCG's Structure Deck series, following Structure Deck: Yugi Muto.

Đặc trưng

Phân tích

In the OCG, each Structure Deck: Seto Kaiba contains:

In the TCG, each Structure Deck: Seto Kaiba contains:

Thư viện ảnh

Danh sách

Số Set Tên lá bài Độ hiếm Thể loại S.lượng
SDKS-EN001 A-Assault Core Super Rare Union monster 1
SDKS-EN002 B-Buster Drake Super Rare Union monster 1
SDKS-EN003 C-Crush Wyvern Super Rare Union monster 1
SDKS-EN004 Heavy Mech Support Armor Common Union monster 1
SDKS-EN005 X-Head Cannon Common Normal Monster 1
SDKS-EN006 Y-Dragon Head Common Union monster 1
SDKS-EN007 Z-Metal Tank Common Union monster 1
SDKS-EN008 Heavy Mech Support Platform Common Union monster 1
SDKS-EN009 Blue-Eyes White Dragon Common Normal Monster 1
SDKS-EN010 Kaiser Glider Common Effect Monster 1
SDKS-EN011 Lord of D. Common Effect Monster 1
SDKS-EN012 Vampire Lord Common Effect Monster 1
SDKS-EN013 Enraged Battle Ox Common Effect Monster 1
SDKS-EN014 Des Feral Imp Common Flip monster 1
SDKS-EN015 Peten the Dark Clown Common Effect Monster 2
SDKS-EN016 Interplanetarypurplythorny Dragon Common Effect Monster 1
SDKS-EN017 Blizzard Dragon Common Effect Monster 1
SDKS-EN018 Keeper of the Shrine Common Effect Monster 1
SDKS-EN019 Luster Dragon Common Normal Monster 1
SDKS-EN020 Union Hangar Common Field Spell Card 1
SDKS-EN021 Majesty with Eyes of Blue Common Quick-Play Spell Card 1
SDKS-EN022 Burst Stream of Destruction Common Normal Spell Card 1
SDKS-EN023 The Flute of Summoning Dragon Common Normal Spell Card 1
SDKS-EN024 Silent Doom Common Normal Spell Card 1
SDKS-EN025 Shrink Common Quick-Play Spell Card 1
SDKS-EN026 Enemy Controller Common Quick-Play Spell Card 1
SDKS-EN027 Megamorph Common Equip Spell Card 1
SDKS-EN028 Limiter Removal Common Quick-Play Spell Card 1
SDKS-EN029 Frontline Base Common Continuous Spell Card 1
SDKS-EN030 Union Scramble Common Normal Trap Card 1
SDKS-EN031 Crush Card Virus Common Normal Trap Card 1
SDKS-EN032 Negate Attack Common Counter Trap Card 1
SDKS-EN033 Ring of Destruction Common Normal Trap Card 1
SDKS-EN034 Interdimensional Matter Transporter Common Normal Trap Card 1
SDKS-EN035 Cloning Common Normal Trap Card 1
SDKS-EN036 Final Attack Orders Common Continuous Trap Card 1
SDKS-EN037 Call of the Haunted Common Continuous Trap Card 1
SDKS-EN038 Roll Out! Common Normal Trap Card 1
SDKS-EN039 Fiendish Chain Common Continuous Trap Card 1
SDKS-EN040 A-to-Z-Dragon Buster Cannon Ultra Rare Effect Fusion Monster 1
SDKS-EN041 ABC-Dragon Buster Ultra Rare Effect Fusion Monster 1
SDKS-EN042 XYZ-Dragon Cannon Common Effect Fusion Monster 1
SDKS-EN043 XY-Dragon Cannon Common Effect Fusion Monster 1
SDKS-EN044 XZ-Tank Cannon Common Effect Fusion Monster 1

Liên kết ngoài

Advertisement