FANDOM


Stronghold the Moving Fortress
機動砦 ストロング・ホールド
StrongholdtheMovingFortressSD10-EN-C-1E
Nhóm liên quan Gadget
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Duy trì Continuous
Mã số 13955608
Mô tả Hiệu ứng
Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Thế Thủ như là một Quái thú Hiệu ứng (Loại-Machine/ Hệ THỔ/ Cấp sao 4/ ATK 0/ DEF 2000). (Lá bài này vẫn là một Bài Bẫy.) Trong khi bạn điều khiển một "Green Gadget", "Red Gadget" và "Yellow Gadget", lá bài này tăng 3000 ATK.
English Description
Special Summon this card in Defense Position as an Effect Monster (Machine-Type/EARTH/Level 4/ATK 0/DEF 2000). (This card is also still a Trap Card.) While you control a "Green Gadget", "Red Gadget", and "Yellow Gadget", this card gains 3000 ATK.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.