FANDOM


Strength of Prophecy
魔導戦士フォルス
StrengthofProphecy
Nhóm liên quan SpellbookProphecy
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Spellcaster/Effect
ATK/DEF 1500/1400
Mã số 13002461
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Một lần trong lượt: Bạn có thể xáo trộn 1 Bài Phép "Spellbook" trong Mộ bài của bạn trở về Bộ bài để chọn mục tiêu 1 quái thú Loại-Spellcaster mặt-ngửa trên sân; tăng Cấp sao của nó thêm 1 và ATK của nó thêm 500.
English Description
Once per turn: You can shuffle 1 "Spellbook" Spell Card from your Graveyard into your Deck to target 1 face-up Spellcaster-Type monster on the field; increase its Level by 1 and its ATK by 500.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.