Storming Wynn
()()れるウィン
 Tên Nhật (Kana)
ふき
あれるウィン
 Tên Nhật (Chuẩn)
き荒
れるウィン
 Tên Nhật (rōmaji) Fukiareru Win
 Tên Nhật (Dịch) Devastating Wynn
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 1500
 Mã số 29013526
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.