FANDOM


Storming Mirror Force
(しん)(ぷう)のバリア -エア・フォース-
StormingMirrorForce-SDCL-EN-C-1E
 Tên Việt Thần Phong Thuẫn - Lá Chắn Thiên Không -
 Tên Nhật (Kana)
しん
ぷうのバリア -エア・フォース-
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
ぷう
のバリア -エア・フォース-
 Tên Nhật (rōmaji) Shinpū no Baria - Ea Fōsu
 Tên Nhật (Dịch) Divine Wind Barrier - Air Force -
 Tên Hàn 신풍의베리어-에어포스-
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 05650082
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.