FANDOM


Storm Dragon's Return
(りゅう)(らん)(かん)()
StormDragonsReturn-RIRA-JP-OP
 Tên Việt Sự Trở Lại của Bão Long
 Tên Nhật (Kana)
りゅう
らん
かん
 Tên Nhật (Chuẩn)
りゅう
らん
かん
 Tên Nhật (rōmaji) Ryūrankanki
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 83195035
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.